KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ

0

KALORİFER YAKITI ALIMI İHALESİ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ
  • 08-10-2016 07:07

KYK Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Bağlı Şifa Hatun Öğrenci Yurdu (Birecik İlçesi) İçin 2017 Yılı Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      :2016/400533

1-İdarenin

a) Adresi                                           :İMAMBAKIR MAHALLESİ VETERİNER CADDESİ NO: 31

                                                          HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası             :4143155096 - 4143152411

c) Elektronik Posta Adresi                :sanliurfailm@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :Kalorifer Yakıtı: 140.000 Kilogram. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer

                                                           alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :Ekli Teknik Şartnamede belirtilen Yurt Müdürlüğü (Şifa Hatun

                                                           Yurdu-Meydan Mah. Şair Namık Ekrem Cad. No: 36 (Toki

                                                           Konutları Yanı) Birecik/Şanlıurfa)

c) Teslim tarihi                                  :01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Teknik

                                                          Şartnamenin 2. maddesinde yazılı Yurt Müdürlüğünün yazılı

                                                           taleplerine göre sipariş verildikçe yakıt teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :KYK Şanlıurfa İl Müdürlüğü-İmambakır Mahallesi Veteriner

                                                          Caddesi No: 31 Haliliye/Şanlıurfa

b) Tarihi ve saati                              :31.10.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan) alınmış ve ihale tarihinde vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı veya bu belgenin verildiğini gösterir aynı Kurumdan alınmış Resmi Yazı,

2) Bayilik Lisans sahipleri Bayisi bulundukları Dağıtıcı firma ile yaptıkları ihale tarihinde süresi geçmemiş Bayilik Sözleşmesi veya Dağıtıcı Firmadan alınmış ihale tarihinde Bayi olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kalorifer Yakıtı,Fuel oil , Benzin ve Motorin gibi her türlü yakıt ve akaryakıt alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KYK Şanlıurfa İl Müdürlüğü-İmambakır Mahallesi Veteriner Caddesi No: 31 Haliliye/Şanlıurfa adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KYK Şanlıurfa İl Müdürlüğü-İmambakır Mahallesi Veteriner Caddesi No: 31 Haliliye/Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

ILN00447076


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

EN ÇOK ÇALIŞAN ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ HANGİSİ