İLAÇ SATIN ALINACAKTIR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

0

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  • 30-09-2016 09:05

144 KALEM ECZANE İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           :2016/376481

1-İdarenin

a) Adresi                                               :HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ

                                                               MARDİN  YOLU ÜZERİ 63100 REFAHİYE MAH.

                                                               HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası                  :4143444165 - 4143444169

c) Elektronik Posta Adresi                    :nsahinoglu@harran.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)   

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :144 KALEM ECZANE İLAÇ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

                                                                yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                         :HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

                                                                HASTANESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA

c) Teslim tarihi                                       :Yapılacak sözleşmeden itibaren başlanır ve

                                                                Peyder pey 12 ayda teslim

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   :HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

                                                               HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ- OSMANBEY         

                                                               YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                                  :25.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Alınacak tüm ilaçlar ve serumlar Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat ve/veya ithal iznine sahip olacaktır ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürün barkod /karekod numaralarını teklif cetvellerinde göstereceklerdir.

2.Serum setleri ,T.C. İlaç ve tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve (TİTUBB)'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeleri de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

3.İhaleye sadece Ecza Depoları ve İmalatçı Firmalar girebilir. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş imalatçı yada depocu olduğunu gösterir belge vereceklerdir.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik şartnamenin genel yükümlülükleri dahil tüm kalemler için maddeler halinde teknik şartnameye cevap verilmelidir.

-Teklif edilen her bir iş kalemine ait sıra no, kod, ticari ad , barkodu, üretici firma, marka, depocu satış fiyatı, depocu satış fiyatından yapılan yüzde indirim oranı, bu indirim oranı sonrası kalan net birim fiyat, tutar, ve toplam bedelinin açıkca belirtileceği bir döküman verilecektir. Ayrıca, teklif edilecek fiyatlar kutu üzerinden olmayıp, içerdiği amp./flk./tablet vb. üzerinden olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ TIBBİ İLAÇ ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ -SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ VEZNESİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ-SATINALMABİRİMİ - OSMANBEY YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

ILN00440251


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

EN ÇOK ÇALIŞAN ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ HANGİSİ