ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

0

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

24 AYLIK ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       : 2016/318291

1-İdarenin

a) Adresi                                            : Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali

                                                            Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9        

                                                            Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası              : 4143182400-2499 - 4143182420

c) Elektronik Posta Adresi                 :malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi                                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :

a) 1 Adet Binek Otomobil (Şoförsüz) (En Az 4+1) b) 6 Adet

Combivan (Kamyonet) tipi (Şoförsüz) (En Az 3+1)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

c) Süresi                                           : İşe başlama tarihinden itibaren 24(İşe Başlama tarihi 01.01.2017’dir. İşin bitiş tarihi 31.12.2018’dir. Ancak, ön görülmeyen (idareye şikâyet, itirazen şikayet vb. gibi) bir nedenle işin başlama tarihine 15 günden az sürenin kalması durumunda sözleşme imzalanması halinde veya işe başlama tarihinin geçmesi durumunda sözleşme imzalanması halinde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde işe başlanır. Her durumda işin bitiş tarihi 31.12.2018’dir.) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

                                                         (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans

                                                          Salonu) Haliliye/ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                             : 01.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekliler ayrıca teklif ettikleri Araçlar için Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerini belirten belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen araç sayıları ihale dokümanında belirtilmiştir. Araçlar isteklilerin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

“Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usuller” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 6. Maddesinin (2) (a) bendinde belirtilen hususların değerlendirilebilmesi için; İstekliler bu hizmette çalıştırmayı öngördükleri teknik şartnameye uygun araçların, marka, model, cinsi ve motor hacimleri, yakıt türleri ile Ocak ayında belirlenen Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değerlerini belirterek imza ve kaşeli belgeyi sunacaklardır. Bu belgeyi sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1   Binek Otomobil (4+1)

2   Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                       

3   Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                      

4   Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                       

5   Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                      

 Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                      

 Combivan (Kamyonet) (En az 3+1)                                                                                      

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Resmi Kurumlarda veya özel sektörde şoförlü veya şoförsüz her türlü araç kiralama hizmet alımı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi / Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bank A.Ş İpekyol Şubesi IBAN-TR 30 0001 2001 3210 0005 1000 04 nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Haliliye/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ILN00413492


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER