Novada
Detay Üst

20'NCİ ZIRHLİ TUGAY KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ HUDUT ALAYI 3'ÜNCÜ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI 8'İNCİ BÖLÜK(BİLEKLİ)MERKEZ 1993-KZN-YIĞ-034 ALBÜM NUMARALI KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKTIR

0

20'NCİ ZIRHLİ TUGAY KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ HUDUT ALAYI 3'ÜNCÜ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI 8'İNCİ BÖLÜK(BİLEKLİ)MERKEZ 1993-KZN-YIĞ-034 ALBÜM NUMARALI KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKTIR
  • 26-09-2016 07:50

20'NCİ ZIRHLİ TUGAY KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ HUDUT ALAYI 3'ÜNCÜ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI 8'İNCİ BÖLÜK(BİLEKLİ)MERKEZ 1993-KZN-YIĞ-034 ALBÜM NUMARALI KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIMI  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         :2016/362103

1-İdarenin

a) Adresi                                              :20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

                                                             BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası               :4143167384 - 4143143392

c) Elektronik Posta Adresi                  :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa) 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :BİR ADET KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIMI

                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                            bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               :20'NCİ ZIRHLİ TUGAY KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ HUDUT ALAYI 3'ÜNCÜ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI 8'İNCİ BÖLÜK(BİLEKLİ)MERKEZ 1993-KZN-YIĞ-034 ALBÜM NUMARALI KAZAN DAİRESİ SURUÇ/ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                          :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                           yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                     : Yer tesliminden itibaren  30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :20 nci Zh.Tug.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                               :04.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler  :C/II

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKİNE MÜHENDİSİ VEYA İNŞAAT MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

ILN00436836


Editör:

HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?